Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy

Posted by MC Praha 11 on Únor 20, 2015
Aktuality z MČ
Zásady územního rozvoje jsou nejvyšším závazným typem územně plánovací dokumentace a vydávají se pro celé území kraje. Respektují a zpřesňují politiku územního rozvoje. Stanovují požadavky zejména na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, vymezují plochy a koridory nadmístního významu a stanovují požadavky na jejich využití, zejména pro veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření. Dále vytváří tzv. územní rezervy pro významné záměry. Součástí zásad územního rozvoje je i vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj řešeného území.

Celý článek na zdrojovém webu