Blíží se platba za psí kamarády

Posted by MC Praha 10 on Únor 10, 2015
Aktuality z MČ

Splatnost poplatku (důchodci, rodinné domy) je do 31. března běžného roku. Poplatek v plné sazbě (pejsek chovaný v bytě) je splatný k 31. březnu za I. pololetí a k 31. srpnu za II. pololetí běžného roku. I když je povinností držitelů psů uhradit poplatek řádně a včas bez vyměření předem, ÚMČ Praha 10 tuto povinnost připomíná rozesíláním poštovních poukázek, které by poplatníci měli obdržet během první poloviny měsíce března. Poplatek lze zaplatit   též  v hotovosti  přímo na ÚMČ Praha 10,  nebo bankovním převodem na č. ú. 030015- 2000733369/0800, variabilní symbol stejný jako v předchozím roce, nebo Vám jej sdělí pracovnice odd. místních příjmů p. Brouzdová – tel. 267 093 350, nebo p. Drahoňovská tel. 267 093 336.

Pokud držitel psa neuhradí poplatek včas nebo ve správné výši, je správce poplatku oprávněn vyměřit poplatek platebním výměrem a navýšit nezaplacenou částku až na trojnásobek.

Dále upozorňujeme na povinnost nahlásit správci místního poplatku nejpozději do 15 dnů každou skutečnost, která má vliv na výši nebo trvání poplatku. Tyto skutečnosti nelze ohlašovat telefonicky nebo prostřednictvím e-podatelny, ani e-mailem, ale vždy osobně a doložit příslušnými doklady. Při přihlašování pejska do evidence správce místních poplatků:

osobně, 

do 15 dnů od pořízení psa,

potřebné doklady:

občanský průkaz držitele, rozhodnutí o přiznání důchodu (jste-li jeho poživatelem), očkovací průkaz psa, případně doklad o jeho opatření mikročipem.

 

V případě odhlašování z evidence správce místního poplatku:

osobně

potvrzení o provedené eutanazii psa

občanský průkaz (je-li změna trvalého bydliště)

vrátit evidenční známku psa, kterou jste obdrželi při jeho registraci.

 

Upozorňujeme, že poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla - odst.(4) § 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, bez ohledu na to, kde se pes nebo držitel ve skutečnosti zdržuje.

 

Přejeme Vám krásné počasí a mnoho radosti s Vašimi čtyřnohými kamarády.

Celý článek na zdrojovém webu